COC Report DHF Highcharts Report
เครือข่าย 
ประมวลผลข้อมูลระหว่างวันที่ 
 ถึงวันที่ 
  

การดูแลต่อเนื่อง Home Health Care (1 ต.ค.2560 - 23 ก.ย.2561)
การดูแลต่อเนื่อง Home Health Care (1 ต.ค.2560 - 23 ก.ย.2561)
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้านทั้งหมด จำนวนที่ได้รับการเยี่ยม เยี่ยมภายใน 14 วัน (ร้อยละ) จำนวนที่ยังไม่ได้เยี่ยม ร้อยละได้รับการเยี่ยม
: 57 0 1 (0.00%) 57 0.00
6601 : รพ.พิจิตร 1,511 960 548 (57.08%) 551 63.53
6602 : อำเภอวังทรายพูน 313 259 133 (51.35%) 54 82.75
6603 : อำเภอโพธิ์ประทับช้าง 551 372 145 (38.98%) 179 67.51
6604 : อำเภอตะพานหิน 1,097 913 445 (48.74%) 184 83.23
6605 : อำเภอบางมูลนาก 449 213 49 (23.00%) 236 47.44
6605 : อำเภอบางมูลนาก 7 0 0 (0.00%) 7 0.00
6606 : อำเภอโพทะเล 414 233 77 (33.05%) 181 56.28
6607 : อำเภอสามง่าม 420 361 116 (32.13%) 59 85.95
6608 : อำเภอทับคล้อ 389 297 123 (41.41%) 92 76.35
6609 : อำเภอสากเหล็ก 291 144 47 (32.64%) 147 49.48
6610 : อำเภอบึงนาราง 187 119 48 (40.34%) 68 63.64
6611 : อำเภอดงเจริญ 147 52 28 (53.85%) 95 35.37
6612 : อำเภอวชิรบารมี 420 327 110 (33.64%) 93 77.86
9999 : นอกเขต 235 18 9 (50.00%) 217 7.66
รวม 6,488 4,268 1,879 (44.03%) 2,220 65.78